Roundtrip Egypt 2006 - hvdven

That's me...(the guy in shorts) really enjoying the Pyramids of Giza.

EgyptEgyptereisphotofoto